MENU
Amir Tsarfati: De komst van de Heer is nabij

Amir Tsarfati: De komst van de Heer is nabij

03 jun

"Is er enige aanwijzing van de redding van IsraŽl tijdens het duizendjarige koninkrijk? Zeker! Zacharia 12:10 zegt: "Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben.Ē

Wanneer Jezus terugkeert, zal IsraŽl degene zijn die zegt: "Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer." Jezus zei: Jeruzalem, je zult me ​niet zien totdat je zegt: "Baruch haba b'Shem Adonai."

Hosea 5:15 zegt: "Ik ga en keer terug naar Mijn woonplaats, totdat zij zich schuldig weten en Mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken."

Dus, na de verdrukking die bedoeld is voor hun redding, zullen ze Hem ernstig zoeken en roepen: "Baruch haba b'Shem Adonai". Zij zullen om Hem treuren zoals men rouwt om zijn enige zoon en om Hem treuren zoals men treurt om hun eerstgeborene. Ze zullen begrijpen dat ze de afgelopen 2000 jaar het bij het verkeerde eind hadden. Jezus is onze Messias. Hij is Degene die we hebben doorstoken, Hij is Degene die we veroordeelden, Hij is Degene waarvan we dachten dat hij niet onze Koning was, niet onze Messias, niet onze Verlosser. Hij is waarlijk de Messias, waarlijk is Hij de Verlosser, waarlijk is Hij de Koning der koningen, de Heer der heren. O, wat zou ik willen dat we eerder in Hem hadden geloofd. We zouden gespaard zijn gebleven van deze hele beproeving.

En ook u, voordat de verdrukking begint, heeft u het voorrecht om voor Hem te kiezen.

Dan, na de verdrukking en de wederkomst van Jezus, zal het millennium komen. Jeremia stelt het millennium voor als de tijd waarin IsraŽl en Juda weer in vrede verenigd zullen zijn. De stad Jeruzalem zal de troon van de Heer worden genoemd. Jezus, de rechtvaardige Spruit, zal regeren als de Koning, verstandig handelen en recht en gerechtigheid doen in het land. Vanwege Zijn nieuwe rol als Koning, vertelt Jeremia 23:6 ons dat de naam van Jezus zal worden veranderd in ďAdonai TsidkenuĒ Ė ďYahweh TsidkenuĒ Ė wat betekent dat de Heer onze gerechtigheid is.

Jezus zal niet de enige Koning in het land zijn. David in zijn verheerlijkte lichaam zal dienen als koning van IsraŽl. Jeremia 30 zegt dat in die tijd alle vijanden van IsraŽl zullen worden vernietigd. De stad Jeruzalem en de tempel zullen worden herbouwd, de bevolking zal worden vermenigvuldigd en de rouw van het Joodse volk zal in vreugde veranderen. Het Joodse volk zal zich bekeren van de afwijzing van de Messias. Zij zullen een nieuw verbond met God aangaan en het zal in hun hart geschreven worden. Jeremia 31:31 spreekt over het nieuwe verbond, het nieuwe testament, dat aan het Joodse volk was beloofd. De straten van Jeruzalem zullen gevuld zijn met een stem van vreugde en blijdschap.Ē
Wat zijn wij een bevoorrecht volk in een wereld vol onzekerheid en hopeloosheid als zij die God kennen. Door die relatie weten we niet alleen wat de toekomst voor de wereld in petto heeft, we weten ook wat er achter het graf en in de eeuwigheid ligt.

We weten dat er in de laatste dagen gevaarlijke tijden zullen komen (2 TimoteŁs 3:1). Deze dagen zullen zijn zoals ze waren in de dagen van Noach, buitengewoon gewelddadig en de gedachten en bedoelingen van de mens zullen voortdurend alleen maar slecht zijn (respectievelijk Genesis 6:11 en 6:5). We weten ook dat er in de laatste dagen een afwijzing zal zijn van de gezonde leer en een voorkeur voor mythen en fabels binnen wat ďde kerkĒ wordt genoemd. We weten ook dat Jeruzalem het middelpunt van de aandacht van de wereld zal zijn, en dat de Joden op een dag zullen zien dat de Heilige van IsraŽl niemand minder is dan Jezus Christus.

1 Thessalonicenzen 5:1-5
"Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeŽn een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis."

Terwijl de wereld om ons heen in onzekerheid leeft en velen binnen de zogenaamde kerk de gezonde leer hebben verworpen en het belang van bijbelse profetieŽn hebben ontkend Ė en terwijl anderen de moderne natie IsraŽl hebben verworpen als het IsraŽl van de Bijbel Ė hebben wij, als Bijbel- gelovige wedergeboren christenen tasten niet in het duister over de huidige problemen of de toekomst van wereldgebeurtenissen.

Jeremia 33: 12-16
Zo zegt de HEERE van de legermachten: In deze plaats Ė hij ligt verwoest, zodat er geen mens en geen dier meer in te vinden is Ė en in al zijn steden zal weer een weideplaats voor herders zijn die de kudde doen neerliggen. In de steden van het Bergland, in de steden van het Laagland, in de steden van het Zuiderland, in het land van Benjamin, in de omstreken van Jeruzalem en in de steden van Juda zullen de kudden weer onder de handen van de teller doorgaan, zegt de HEERE. Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik het goede woord gestand zal doen dat Ik gesproken heb tot het huis van IsraŽl en over het huis van Juda. In die dagen en in die tijd zal Ik voor David een SPRUIT van gerechtigheid doen opkomen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. In die dagen zal Juda verlost worden en zal Jeruzalem onbezorgd wonen. Dit is hoe men de stad noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.

In deze wereld van onzekerheid en hopeloosheid doet de Heer dat 'goede' dat Hij beloofde aan het huis van IsraŽl en het huis van Juda. Als bevoorrecht volk dat in een tijd als deze leeft, moeten we opmerken dat het "in die dagen en in die tijd" is, dat wil zeggen in het seizoen van de geschiedenis waarin Jeruzalem en Juda opnieuw door Joden worden bewoond. Het is dan dat de Tak van Gerechtigheid (een Messiaanse titel) zal opstaan​uit het huis van David en zal regeren en regeren in gerechtigheid.

MattheŁs 24:32-35
"Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan."

Niet alleen JoŽl 1:7 en Hosea 9:10 gebruiken beide de vijgenboom als een beeld voor IsraŽl, maar het woord dat vertaald is als "generatie" zou contextueel consistent zijn met de uitdrukking "in die dagen en in die tijd" die in Jeremia wordt gebruikt 33.

Dit alles vertelt ons dat we moeten opkijken want onze verlossing is nabij!

Binnenkort, in een oogwenk, zullen we 'onsterfelijke onvergankelijkheid aandoen' en voor altijd bij de Heer zijn. Hoewel we niet precies weten "hoe snel", en we niet dogmatisch moeten zijn over de lengte van een generatie, weten we wel zeker dat de Joden terug in het land zijn, de tijden zijn gevaarlijk, de gezonde leer wordt niet nagevolgd, Jeruzalem is een zware steen voor alle naties, en het morele klimaat van de wereld is zoals het was in de dagen van Noach.

Dat betekent dat de verdrukking niet ver weg is, de redding van IsraŽl nabij is en de opname van de kerk elk moment kan plaatsvinden!
"Kom spoedig Heer Jezus."
Lees meer over dit onderwerp op de website van Amir Tsarfati: beholdisrael.org

Amir Tsarfati
Amir Tsarfati werd geboren in IsraŽl en heeft daar het grootste deel van zijn leven gewoond. Sinds hij zijn verplichte dienst bij de Israelische Defensietroepen vervulde, is hij doorgegaan als majoor in de IDF Reserve. Amir is de afgelopen twintig jaar een gids in IsraŽl geweest en diende als chef-gids van Sar El Tours en CEO van Sar El Tours and Conferences. In 2001 werd hij oprichter en president van Behold Israel - een organisatie zonder winstoogmerk die wereldwijd realtime toegang biedt tot betrouwbare nieuwsbronnen en informatie over IsraŽl vanuit de krachtige context van bijbelse geschiedenis en profetie.

Amir is getrouwd met Miriam en samen hebben ze vier kinderen. Zijn huis kijkt uit over de vallei van Megiddo (Armageddon), wat een constante herinnering is aan de oproep die de Heer hem heeft opgelegd om vanuit de Bijbel te onderwijzen wat Gods plannen zijn voor het einde der tijden.

Datum: 3 juni 2021
Auteur: Amir Tsarfati - Behold Israel
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.beholdisrael.org

Dit artikel delen: